رزرو فضای آموزشی

گروه آموزشی پارس پژوهان در نظر دارد به منظور کمک به فضای آموزشی کشور و در جهت آرمانهای سازمانی ش برای مدرسین محترم تمامی رشته های این امکان را ایجاد کند که بتوانند از فضای آموزشی پارس پژوهان استفاده کرده و در محیطی آرام و دارای استانداردهای آموزشی دوره های خود را اجرا کنند.